Polityka prywatności - Rozwijaj Charyzmę

POLITYKA PRYWATNOŚCI strony https://rozwijajcharyzme.pl

 1. Postanowienia ogólne
 2. Cel i podstawy przetwarzania danych

III. Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich

 1. Okres przechowywania danych osobowych
 2. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą
 3. Profilowanie

VII. Pliki „Cookies”

VIII. Postanowienia końcowe

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Niniejszy dokument stanowi klauzulę informacyjną w myśl art. 13 ust. 1 i 2

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(dalej RODO) dla osób (Klientów) korzystających z usług administratora danych.

 1. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt 4 RODO) zbieranych za

pośrednictwem Serwisu https://rozwijajcharyzme.pl są:

 1. a) JBB INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS: 0000498894, NIP: 6272737924, REGON:

243502532, oraz

 1. b) JBB INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000725566,

NIP: 6272756028, REGON: 369881807,

pod wspólnym adresem miejsca wykonywania działalności oraz adresem do doręczeń:

 1. Jagiellońska 6/5a, 41-500 Chorzów, adres poczty elektronicznej (e-mail):

[email protected], zwanymi dalej “Administratorem” i będącymi jednocześnie

Usługodawcami.

 1. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych

osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu

zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty,

modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych

osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.

 1. Podanie przez Usługobiorcę danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem

do zawarcia umowy, której przedmiotem są usługi świadczone przez Administratora.

Usługobiorca jest zobowiązany do podania danych osobowych, a konsekwencją

niepodania danych jest niemożność skorzystania z oferty Administratora.

 1. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej

litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu

https://rozwijajcharyzme.pl.

 

 1. CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
 3. a) zawieranie i realizacja umów, których przedmiotem są usługi lub produkty

oferowane przez Administratora danych w jego Serwisie;

 1. b) świadczenie drogą elektroniczną usług dostępnych Serwisie administratora

danych, w tym umożliwienie składania zamówień za pomocą formularzy

dostępnych w Serwisie oraz utrzymywanie konta użytkownika Serwisu;

 1. c) przesyłanie informacji marketingowych dotyczących oferty produktowej lub

usługowej administratora danych;

 1. d) badanie opinii na temat programów, usług i artykułów oferowanych przez

administratora danych;

 1. e) udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane do administratora danych za

pomocą formularzu kontaktu dostępnego na jego stronach internetowych.

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
 2. a) podejmowanie działań w celu zawarcia oraz realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit.
 3. b) RODO) dla celów, o których w ust. 1 lit. a – b;
 4. b) prawnie uzasadniony interes Administratora danych, a dodatkowo zgoda osoby,

której dane dotyczą, jeżeli jest ona wymagana właściwymi przepisami prawa

(art. 6 ust. 1 lit. i f) RODO) dla celu, o którym mowa w ust. 1 lit. c;

 1. c) prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

dla celów, o których mowa w ust. 1 lit. e-d.

 

III. ODBIORCY DANYCH. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

 1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Administratora mogą być

podmioty pośredniczące w dostawach lub realizujące dostawy do osób dokonujących

zakupów produktów administratora danych oraz operatorzy płatności elektronicznych.

 1. Administrator danych może przekazywać dane osobowe w drodze umowy powierzenia

przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym w jego imieniu i na jego

rzecz część zadań dotyczących przetwarzania danych osobowych m. in. biura

rachunkowe, kancelarie prawne, dostawcy usług hostingowych.

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim

Obszarem Gospodarczym.

 

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres czasu związany z terminem

obowiązywania umowy, z której realizacją związane jest przetwarzanie danych, a w razie

zakończenia realizacji umowy nie dłużej niż:

 1. a) przez okres obowiązywania umowy zawartej z Usługobiorcą oraz po zakończeniu jej

obowiązywania w celach związanych z dochodzeniem roszczeń związanych z umową,

wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, ale przez

czas nie dłuższy niż 10 lat;

 1. b) przez okres 5 lat dla danych osobowych znajdujących się na dokumentach

rozliczeniowych (faktury) zgodnie z ustawą o rachunkowości;

 1. c) do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

 1. UPRAWNIENIA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
 2. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo

dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do

bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,

prawo sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym

momencie.

 1. Każda osoba, która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane przez Administratora

z naruszeniem przepisów RODO, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. PROFILOWANIE
 2. Dane osobowe uzyskane przez administratora danych mogą zostać przetwarzane w

sposób automatyczny – w tym w formie profilowania. Profilowanie danych osobowych

dokonywane przez Administratora danych polega na ocenie wybranych informacji o

osobie, której dane dotyczą dla celów analizy i prognozy osobistych preferencji oraz

zainteresowań, w szczególności dla możliwości przekazywania osobie, której dane

dotyczą spersonalizowanej oferty.

 1. Automatyczne przetwarzanie danych dokonywane przez administratora danych nie

rodzi dla osoby, której dane dotyczą żadnych skutków prawnych. Osoba, której dane

dotyczą może w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec zautomatyzowanego

przetwarzania jej danych.

 

VII. PLIKI “COOKIES”

 1. Serwis Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy

ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

 1. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w

Serwisie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego

funkcjonowania Serwisu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

 1. W ramach Serwisu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz

„analityczne”:

 1. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w

urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia

Serwisu).

 1. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy

przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia

przez Usługobiorcę.

 1. „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji

Usługobiorcy w zakresie zawartości Serwisu, lepiej zorganizować jego układ.

“Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania z Serwisu

przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany

oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Serwisu.

Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz

służą do opracowania statystyk korzystania z Serwisu.

 1. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do

swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne

są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę

przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych

objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem

osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z

naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub

zniszczeniem.

 1. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i

modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą

elektroniczną.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio

postanowienia Regulaminu Serwisu https://rozwijajcharyzme.pl oraz inne właściwe przepisy

prawa polskiego.

Copyright © rozwijajcharyzme.pl